16 กรกฎาคม 2024

เกี่ยวกับกองคลัง

เกี่ยวกับกองคลัง

กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุก ประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก

จ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
  – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  – งานเก็บรักษาเงิน
  – งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
  – งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานการบัญชี
  – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
  – งานงบการเงินและงบทดลอง
  – งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
  – งานรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
  – งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
  – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  – งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
  – งานตรวจสอบและประเมินภาษี
  – งานการนำส่งเงินรายได้
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  – งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
  – งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
  – งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย